top of page

vedtekter

Ung jente på islandshest rir hinderet innhegning
Vedtekter for foreningen Working Equitation Norge

 

§1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er Working Equitation Norge. Foreningen ble stiftet 25.05.2016.

§2 Formål

 

Foreningens formål er som følger:

2.1 Danne et informativt og landsdekkende miljø for ridegrenen «Working Equitation», blant annet ved å legge til rette for opprettelse av lokale klubber med god geografisk spredning. 

Detaljer for dette er beskrevet i et vedlegg til vedtektene: «Organisering av klubber under Working Equitation Norge» (Vedlegg 1).

2.2 Opprette nettsider med god informasjon om ridegrenen på norsk.

2.3 Working Equitation Norge skal fungere som en paraplyorganisasjon for å spre, videreutvikle og samordne Working Equitation som gren i Norge.

2.4 Legge til rette for og være ansvarlig for utdanning av dommere, funksjonærer og teknisk personell. Opprette en plattform der klubbene kan komme i kontakt med oppdatert og utdannet personell.

 

§3 Juridisk person

 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer

Medlemskap i foreningen

4.1 Alle som støtter foreningens formål kan være medlemmer av organisasjonen.

4.2 Alle medlemmer skal være inkluderende for andre medlemmer. 

4.3 Forskjellsbehandling av medlemmene skal ikke forekomme.

4.4 Medlemskap i foreningen skjer i hovedsak via en klubb. Direkte medlemskap i foreningen aksepteres dersom det ikke finnes en lokal klubb, frem til lokal klubb er stiftet. Medlemskapet i foreningen er først gyldig etter at den første årskontingenten til foreningen eller en tilknyttet klubb er registrert betalt.

 

§5 Stemmerett og valgbarhet

 

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen.

5.1 Alle lokale klubbers valgte årsmøterepresentanter har stemmerett ved årsmøtet såfremt årskontingenten er registrert betalt. Direkte medlemmer har møte- og talerett ved årsmøtet.

§6 Kontingent

 

Medlemskontingent betales til respektiv klubb og fastsettes av klubbene på sine årsmøter. En årskontingent til Working Equitation Norge betales av klubbene innen 31.12 hvert år, og fastsettes ved WENs årsmøte hvert år. Behovet for å godkjenne direkte medlemskap for enkeltpersoner vurderes av WENs årsmøte. Årsmøtet skal også sette kontingent for det påfølgende året.

Klubber eller direkte medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av WENs styre strykes som medlem av foreningen.

6.1 Årskontingenten for klubbene må være registrert betalt innen WENs årsmøte for at klubbens årsmøterepresentanter skal ha stemmerett.

 

§7 Styremedlemmers godtgjørelse

 

Styremedlemmer skal ikke motta honorar for sine verv.

 

Unntak:

7.1 Dersom styremedlem etter avtale holder kurs, ridetimer eller lignende i regi av foreningen.

7.2 Dersom styremedlem har dokumenterte, godkjente utgifter i direkte forbindelse til organisasjonen. Utgiften må godkjennes i forkant i dialog med leder og kasserer.

7.3 Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett og regnskap.

§8 Årsmøte

 

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til klubbene og i sosiale medier. Forslag, som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for klubbene senest en uke før årsmøtet. 

8.1 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

8.2 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.

8.3 Møteleder velges av årsmøtet.

8.4 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

8.5 Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

8.6 Styret har møteplikt på årsmøtet.

 

§9 Stemmegivning på årsmøtet

 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

9.1 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

9.2 Når et valg foregår, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§10 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent

5. Vedta budsjett 

6. Velge:

a) Leder (velges for 2 år)

b) Nestleder (velges for 2 år)

c) Kasserer (velges for 2 år)

d) Sekretær (velges for 2 år)

e) Styremedlem (velges for 2 år)

f) Styremedlem (velges for 2 år)

g) Styremedlem (velges for 1 år)

h) Vara (velges for 1 år)

i) Vara (velges for 1 år)

j) Revisor (velges for 1 år)

k) Valgkomité, to personer (velges for 1 år)

 

§11 Ekstraordinære årsmøter

 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§12 Styret

 

Foreningen ledes av et styre på minst syv medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Fastsatte verv i styret er som følger: 

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem (minst 2 stk) og vara (minst 1 stk).

Valg av styret

Valget foregår på foreningens årsmøte. Alle medlemmer som har registrert betalt årsavgift innen møtet, har stemmerett. 

Ved valg av styremedlemmer gjelder følgende:

12.1 Møteleder styrer valget. Det blir utropt to stykker som tellekorps, en referent og to møtevitner. Disse trenger ikke være medlem av foreningen.

12.2 Styrets leder, nestleder, sekretær og kasserer sitter ved sitt verv i henholdsvis to år, hvorpå styremedlemmer og vara har omvalg hvert år.

12.3 Nominasjoner og ønske om verv i styret skal gjøres i forkant av årsmøtet, senest 24t I forveien, og bes sendes på e-post til styrets leder. Det er lov til å nominere seg selv. Styret kan også nominere medlemmer til verv ut ifra engasjement igjennom året. Nominasjoner foregår KUN dersom nominerte selv ønsker et verv.

12.4 Valg foregår enkeltvis for styremedlemmers rolle. Stemmeavgivning foregår skriftlig dersom det er flere enn en nominert. Ellers ved håndsopprekning.

12.5 Det er ikke nødvendig å være tilstede på møtet for å bli valgt til verv.

Styret skal:

1. lverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere foreningen utad.

A. Styret skal holde møte når lederen, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

B. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 

C. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

D. Signering på vegne av foreningen krever signaturer fra minst to av styrets medlemmer.

Øvrige medlemmer skal informeres.

§13 Vedtektsendring

 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§14 Oppløsning, sammenslutning og deling

 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingdstyre om intet valg foretas.

Dersom ingen ønsker å videreføre foreningen, skal foreningens formue etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle en veldedig organisasjon. Hvilken organisasjon skal avgjøres ved stemmegivning hvor flertallet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. S 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gielder for vedtektsendringer, if . $ 13

Vedlegg 1 til «Vedtekter for foreningen Working Equitation Norge»:

Organisering av klubber under Working Equitation Norge 

 

Formål WEN

Følgende står i WENs formålsparagraf:


«§2.3 Working Equitation Norge skal fungere som en paraplyorganisasjon for å spre, videreutvikle og samordne Working Equitation som gren i Norge.» 


Å støtte lokale klubber og hjelpe til med oppstart av nye klubber, anses som en viktig del av dette arbeidet. Dette dokumentet beskriver dette arbeidet.

1. Rettigheter og plikter for klubber tilknyttet WEN:

(Den lokale klubben omtales heretter som ‘klubb(en)’, og Working Equitation Norge som ’WEN’)

 • En klubb tilknyttet WEN, er å anse som en selvstendig organisasjon.

 • WENs styre har myndighet til å godkjenne søknader om opptak i WEN, og vil orientere påfølgende årsmøte om hvilke klubber som har kommet til og eventuelt falt fra. 

 • Klubben har egne vedtekter, vedtatt av klubbens årsmøte, og som samsvarer med WENs formål, virksomhet og interesse. Klubbens vedtekter oversendes WEN ved søknad om tilknytning. Eventuelle endringer i klubbens vedtekter som relaterer til WENs formål, virksomhet og interesse, skal opplyses til WEN straks etter vedtak.

 • Klubbens medlemskontingent fastsettes av klubben, og beholdes av klubben selv.

 • Klubbene betaler en årskontingent til WEN, fastsatt av WENs årsmøte hvert år. Kontingenten kan være basert på antall medlemmer, eller et fast årlig beløp. Dette bestemmes av årsmøtet i WEN.

 • Klubben skal hvert år velge to representanter (og evt. en vara) som kan representere klubben på WENs årsmøte. Representantene har da stemmerett ved WENs årsmøte(r) i den påfølgende perioden.

 

1.2 Medlemslister

 • Klubben skal melde inn sine medlemstall minst 3 uker før WENs årsmøte. Disse tallene vil være med på å kartlegge hvordan WEN kan nå sine formål om å spre sporten, og hvordan man kan bidra til å videreutvikle Working Equitation ute i distriktene. Medlemslistene kan brukes til å beregne klubbens årskontingent til WEN, dersom en slik kontingent er vedtatt av WENs årsmøte.

 

1.3 Stevner

 • Offisielle stevner i Working Equitation kan kun arrangeres av klubb tilknyttet WEN eller i samarbeid med klubb tilknyttet WEN.

 • Lokale stevner skal meldes inn minst 4 uker før stevnestart. Klubben bestemmer selv startkontingent på sine stevner. Debutantklasse t.o.m Lett C, anses som rekrutteringsklasser. Det anbefales å la folk starte i disse klassene uten krav til medlemskap. 

 • Startlister og resultatlister meldes inn til WEN senest to uker etter stevneslutt. WEN fakturerer 10.- pr startende i etterkant av stevnet. 

 • For å kunne delta i NM, cuper og andre arrangementer arrangert av WEN må man være medlem av WEN eller en klubb tilknyttet WEN. 

 • Det gis åpning for å ha rekrutteringsklasser i cuper.

 • Start- og resultatlister vil ikke oppbevares lenger enn to år, og skal kun brukes for å kartlegge aktivitet, premiering av aktivitet, og kvalifisering til eventuelle cuper og mesterskap.

 

2. WENs rettigheter og plikter overfor tilknyttede klubber:

 

WEN vil jobbe for å være en landsdekkende organisasjon som driftes av klubbene tilknyttet WEN, og deres medlemmer. Så lenge det ikke er nok lokale klubber til å dekke landet geografisk, vil det være åpent for personlig medlemskap i WEN. Dette medlemskapet overføres direkte til lokal klubb straks det er finnes en klubb som kan passe geografisk for det aktuelle medlemmet.

 

 • WEN vil bistå i opprettelse av nye klubber.

 • WEN kaller klubbene inn til WENs årsmøte, etter WENs gjeldende vedtekter.

 • WEN skal sørge for at stevnereglement er oppdatert og i samsvar med nasjonale regler for dyrevelferd, og etter beste evne tilpasse reglementet til internasjonale stevnereglement. WEN vil være tilknyttet WAWE.

 • WEN skal tilrettelegge for utdanning av dommere og teknisk personell.

 • WEN vil bistå klubber i å arrangere treninger, clinics og stevner. Dette kan være i form av råd og veiledning, markedsføring, og å opprette kontakt med instruktører, dommere og annen kompetanse som klubben måtte ha behov for. 

 • WEN skal ha hjemmesider med oppdaterte terminlister. Sosiale medier skal brukes for markedsføring av sporten, stevner og som samlende plattform for WENs og klubbenes medlemmer.

 • WEN vil dele ut priser til aktive medlemmer og klubber hvert år. Prisene vil være basert på tall fra start- og resultatlister som klubbene har oversendt WEN i etterkant av stevner og eventuelle andre aktiviteter. 

 • Klubben kan søke WEN om hjelp til å skaffe sponsorer, og premier til regionale mesterskap og cuper. 

 • WEN har som langsiktig mål å arrangere NM hvert år, helst i samarbeid med en klubb. 

Sammen vil vi bygge Working Equitation som en sport i Norge!

bottom of page